Asociatia Act Integration from Drobeta Turnu Severin city, Mehedinti county, Romania, is a nonprofit, non-governmental organization for youth, member of the SOCIETAL network, from Romania, and associate member of the international network VOLONTEUROPE.

25 Feb

Spune NU traficului de persoane si sclaviei moderne!

Published by ASOCIATIA ACT INTEGRATION

Spune NU traficului de persoane si sclaviei moderne!

COMUNICAT DE PRESĂ

Traficul de persoane este ascuns sub ochii noștri, de aceea alegem să îl scoatem la lumină
25.02.2021 - Aprinde o lumină împotriva sclaviei moderne

La nivel global, peste 40 de milioane* de oameni se află într-o formă de sclavie. Fie că vorbim de exploatare sexuală, muncă forțată, trafic de minori, căsătorii forțate sau alte forme ale traficului de persoane, victimele afectate de acest fenomen ajung să aibă traume profunde și, de multe ori, lipsite de protecția și de serviciile de care au atâta nevoie.

România rămâne una dintre principalele țări sursă pentru victimele traficului de persoane din Europa, 2880 de persoane fiind identificate în cel mai recent raport Eurostat 2020**.  Credem cu tărie că acest lucru nu se va schimba decât printr-o coordonare eficientă și reală între toți actorii implicați, atât la nivel național cât și la nivel internațional: instituțiile statului , societatea civilă, mediul privat, organizațiile interguvernamentale și publicul larg.

Traficul de persoane nu cunoaște granițe și nu ține cont de naționalitate, sex, etnie sau vârstă. De prea multe ori alegem să punem povara pe victime, în loc să denunțăm fenomenul pentru ceea ce este: criminalitate organizată și o încălcare gravă a celor mai elementare drepturi umane.

Șapte ambasade printre care, Ambasada Canadei în România, Ambasada Regatului Danez în România, Ambasada Franței în România, Ambasada Israelului în România, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România și Ambasada Suediei în România se alătură Asociației eLiberare și altor treisprezece organizații neguvernamentale în campania globală de conștientizare End It Movement care marchează pe 25 februarie 2021 #InIttoEndIt Day, ziua “Aprinde o lumină împotriva sclaviei moderne”, spunând un „Nu!” răspicat traficului de persoane și sclaviei moderne.

S-au alăturat campaniei și următoarele organizații: Abolishion România, Institutul Bucovina, Fundația Missio Link International, Armata Salvării România, LibertatED, JRS România, Acțiunea Catolică din România, Asociația Centrul Creștin Betania, Asociația Dorcas România, Asociația Act Integration, Patrir, Open Doors și LOGS Grup de Inițiative Sociale

“Traficul de persoane și toate formele de exploatare a copiilor reprezintă un abuz oribil asupra drepturilor omului și ne afectează pe fiecare dintre noi. Oriunde apare, traficul de persoane încalcă fiecare dintre valorile pe care le prețuim. Lupta împotriva traficului trebuie să ne unească pe toți în protejarea celor mai vulnerabili cetățeni ai noștri. ” - E.S. Annick Goulet, Ambasada Canadei în România

„Traficul de persoane o rușine,  un front la demnitatea umana. Trebuie să existe toleranță zero față de orice formă de sclavie modernă. Pentru a stopa acest fenomen, este nevoie să asigurăm resursele necesare pentru aplicarea efectivă a legilor la toate nivelurile - de la local, la național și internațional” - E.S.Søren Jensen, Ambasada Regatului Danez în România

„Franța își arată îngrijorarea față de fenomenul traficului de persoane, care este o problemă predominant europeană; 70% dintre victimele și suspecții identificați în UE sunt cetățeni ai UE. Majoritatea victimelor traficului de persoane, în scopul exploatării sexuale, sunt cetățeni de gen feminin, din Europa Centrală și de Est. Franța se angajează să lucreze la soluții comune pentru eradicarea acestui fenomen. ” - E.S. Laurence AUER, Ambasada Franței în România

“Ambasada Israelului în România se alătură cu determinare campaniei #StopSclaviei. De-a lungul istoriei, poporul nostru s-a confruntat cu multe tragedii. Din timpurile antice până în urmă cu numai câteva decenii, când frații și surorile noastre erau exploatați de un regim care îi considera drept sclavi fără valoare. Promovarea constantă a acestui subiect, a educației și înțelegerii acestuia sunt modurile prin care putem construi împreună un viitor mai luminos. Vă invităm pe toți să ne unim și să spunem „Nu!” traficului de persoane și sclaviei moderne.” - E.S.David Saranga, Ambasada Israelului în România

„Ambasada Olandei sprijină ferm eforturile de combatere a traficului de persoane. Cu toții putem fi de acord că îmbunătățirea cooperării transfrontaliere este vitală pentru a avea un impact perturbator cât mai puternic asupra modelului de afaceri infracțional, pentru a ajuta la identificarea victimelor, pentru a le oferi îngrijirea și sprijinul necesar și pentru a împiedica oamenii să devină victime, în primul rând. Fără îndoială, este necesară o implementare mai eficientă a politicilo publice pentru ca acest fenomen teribil și extrem de profitabil să regreseze. Ambasada Olandei este gata să colaboreze cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din România pentru a face posibil acest lucru. ” - E.S. Roelof Sander van Ees, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România 

Ambasada Suediei sprijină ferm eforturile de combatere a traficului de persoane. Aceasta este o problemă globală și susținem #EndItMovement  - E.S. Therese Hydén, Ambasada Suediei în România

Acest efort comun de conștientizare se alătură unor acțiuni concrete pe care ambasadele implicate le desfășoară în România alături de parteneri din societatea civilă și instituțiile statului, precum sesiuni de capacitare, programe de schimb de experiență, campanii de informare, sprijin pentru reintegrare și o atenție sporită asupra fenomenului în interacțiunile cu instituțiile statului român.  

#StopSclaviei #EndItMovement #InItToEndIt

*Global Slavery Index
**Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings
 
  Persoana de contact: Ioana Bauer, președinte eLiberare,  Tel: 0745902699

PRESS RELEASE
Human Trafficking is Hidden in Plain Sight. 
February 25th, 2021 - ”Shine a Light on Slavery” Day

Globally, over 40 million* people suffer from exploitation. Be it sexual exploitation, forced labour, minor trafficking, forced marriages or other forms of human trafficking, the victims of the phenomenon end up profoundly traumatized and, often without the protection and the services that they so desperately need.

Romania continues to be one of the main source countries for victims of human trafficking in Europe, 2880 people having been identified in the latest Eurostat Report**. We firmly believe that this will not change unless all relevant actors work together and coordinate efficiently on the issue, not only at national level but also at international level: state institutions, civil society organizations, the private sector, intergovernmental organizations, and the general public.

Human trafficking knows no borders and does not take into account nationality, ethnicity, gender or age. Too many times, the burden is placed on the victims instead of calling out the phenomenon for what it is: organized crime and a grave breaches of fundamental human rights. 

Seven embassies in Romania, Embassy of Canada, Royal Danish Embassy, French Embassy in Romania, Embassy of Israel in Romania, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Embassy of Sweden, The British Embassy in Bucharest, join efforts with eLiberare and thirteen other NGOs in the global awareness campaign End It Movement and mark on the 25th of February 2021 ”Shine a Light on Slavery” Day by saying a firm ”No!” to human trafficking and modern slavery.

The campaign is also joined by the following organizations: Abolishion, Institutul Bucovina, Fundația Missio Link International, Armata Salvării, Libertated, JRS România, Acțiunea Catolică România, Asociația Centrul Creștin Betania, Asociația Dorcas România, Asociația Act Integration, Patrir, Open Doors and LOGS Grup de Inițiative Sociale

„Human trafficking and all forms of child exploitation is a horrific abuse of human rights and
impacts all of us. Wherever it occurs human trafficking violates every value we stand for.
 Defeating it must unite us all in the fight to protect our most vulnerable citizens.” - Ambassador Annick Goulet, Embassy of Canada

“Human trafficking is an abomination, an affront to basic human dignity. There must be zero tolerance towards any form of modern slavery. To this end, we must shore up resources to ensure effective law enforcement at every level – locally, nationally and internationally.”  - Ambassador Søren Jensen, Royal Danish Embassy in Bucharest

“France is very concerned by the trafficking in human beings, which is predominantly a European issue; 70% of the identified victims and suspects in the EU are EU nationals. Most of the victims of trafficking for the purpose of sexual exploitation are female nationals coming from Central and Eastern Europe. France is committed to work on common solutions to eradicate this phenomenon.” - Ambassador Laurence AUER, French Embassy in Romania 

“The Embassy of Israel in Romania joins with determination the #EndItMovement. Throughout history, our people have endured many sorrows. From ancient times until only decades ago, when our brothers and sisters were exploited by a regime that regarded them as disposable slaves.  Shedding light on the subject and relentlessly promoting education and understanding are the means through which we can build together a brighter future. We invite everyone to join hands and say ¨No!¨ to human trafficking and modern slavery.” Ambassador David Saranga, Embassy of Israel in Romania, 

“The Netherlands Embassy firmly supports efforts to fight trafficking of human beings. We can all agree that improving cross border cooperation is vital to better disrupt the business model of criminals, to help identify victims, to give them the necessary care and support and to prevent people from becoming a victim in the first place. Without a doubt, more effective implementation of policies is needed to push back on this terrible and highly profitable phenomenon. The Netherlands Embassy stands ready to work with Romanian governmental and non-governmental organizations to make this happen.”  - Ambassador Roelof Sander van Ees,  Netherlands Embassy in Bucharest

“The Swedish Embassy firmly supports efforts to fight trafficking in human beings. This is a global problem and we stand ready to support the #EndItMovement.” – Ambassador Therese Hydén, Swedish Embassy in Bucharest

This common awareness effort accompanies other concrete actions that the seven embassies are currently running in Romania, alongside civil society actors and state institutions: capacity building sessions, exchange programs, awareness campaigns, aftercare support and a clear focus on the issue in all the interactions with the Romanian state.
We are #InItToEndIt! #StopSclaviei #EndItMovement 
*Global Slavery Index
**Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings
Contact person: Ioana Bauer, eLiberare President,  Tel: 0745902699

Asociatia ACT INTEGRATION și ASOCIAȚIA FIICELE INIMII PREASFINTE A LUI ISUS, din DROBETA TURNU SEVERIN, ROMANIA, se alătură campaniei globale #EndItMovement și spun un “NU” răspicat traficului de persoane și sclaviei moderne.
Persoana de contact: presedinte Rusu Mirela
email: actintegrationro@gmail.com
Tel. +40724414687

25 februarie 2021

Spune NU traficului de persoane si sclaviei moderne!Spune NU traficului de persoane si sclaviei moderne!

Archives

About this blog

Asociatia Act Integration from Drobeta Turnu Severin city, Mehedinti county, Romania, is a nonprofit, non-governmental organization for youth, member of the SOCIETAL network, from Romania, and associate member of the international network VOLONTEUROPE.